top of page

LABORATORIJ ZA BETON

 

Svježi beton:

Uzorkovanje

Ispitivanje slijeganjem

Vebe ispitivanje

Stupanj zbijenosti

Ispitivanje rasprostiranjem

Gustoća

Sadržaj pora-tlačne metode

 

Očvrsli beton:

Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka sa kontrolom obujamske mase

Savojna čvrstoća ispitnih uzoraka

Vlačna čvrstoća cijepanjem

Gustoća očvrslog betona

Određivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom 

Dubina prodiranja vode pod pritiskom (VDP)

 

Agregat:

Opća svojstva agregata-jednostavni petrografski opis

Opća svojstva agregata-oprema i kalibracija

Ispitivanje geometrijskih svojstava-granulometrijski sastav-sijanje

Ispitivanje geometrijskih svojstava-određivanje oblika zrna-indeks plosnatosti

Ispitivanje geometrijskih svojstava-određivanje oblika zrna-indeks oblika

Ispitivanje geometrijskih svojstava-sadržaj sitnih čestica-ekvivalent pijeska

Fizikalna i mehanička svojstva agregata-određivanje nasipne gustoće i šupljina

Fizikalna i mehanička svojstva agregata-određivanje gustoće i upijanja vode

Ispitivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje

 

 

Cement:

Rana čvrstoća, normirana čvrstoća

Gubitak žarenjem

Netopljivi ostatak

Udio sulfata

Udio klorida

Postojanost volumena

Vrijeme vezivanja

Pucolanitet

Metode uzorkovanja i pripreme

Toplina hidratacije

Toplina hidratacije

 

Proizvodi i sustavi za zaštitu i sanaciju betona:

Ispitivanje proizvoda za sidrenje pull-out metodom 

Određivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom

 

Injekcijske smjese:

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje:

- Ispitivanje protočnosti metodom s lijevkom (Marsh, 10 mm)

- mjerenje izdvajanja vode (dekantacija)

- Ispitivanje promjene obujma 

- Ispitivanje tlačne čvrstoće – prizme

- Ispitivanje tlačne čvrstoće - valjci

- mjerenje gustoće (vaga, vaga za isplaku, areometar)

Laboratorijsko određivanje optimalne recepture ciljanih karakteristika

Ispitivanje bubrenja svježe smjese metodom Kaspar-Winkler

 

Beton u konstrukcijama, mlazni beton, opeka iz konstrukcije:

Izvađeni ispitni uzorci-uzorkovanje, pregled, obrada i ispitivanje tlačne čvrstoće

Vađenje i ispitivanje jezgri iz očvrslog betona

Ispitivanje betona u konstrukcijama-nerazorno ispitivanje-određivanje indeksa sklerometra 

Tlačna čvrstoća opeke izvađene iz konstrukcije

Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa 

Brzina rasprostiranja longitudinalnih tlačnih valova kroz beton

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima

 

 

LABORATORIJ ZA GEOMEHANIKU

 

Tlo:

Granulometrijski sastav (suho sijanje)

Granulometrijski sastav (kombinirana analiza=suho i mokro sijanje + areometriranje)

Karakteristike zbijanja-standardna metoda (Proctor)

Karakteristike zbijanja-modificirana metoda (Proctor)

Specifična težina-piknometar

Kalifornijski indeks nosivosti (CBR)

Jednoosna čvrstoća koherentnih tala

Sadržaj vlage

Gustoća, jedinična težina

Vodopropusnost (u edometru)

Jednodimenzionalna konsolidacija

Ispitivanje u izravnom posmiku konsolidiranih i dreniranih uzoraka tla-serija tri uzorka

Granice tečenja i plastičnosti

Jednodimenzionalno bujanje i slijeganje kohezivnih tala

Identifikacija i klasifikacija glinenih tala metodom PINHOLE

Sadržaj organskih tvari

Ispitivanje nedreniranih i nekonsolidiranih uzoraka koh. tla u triaksialnom aparatu (UU)

Ispitivanje nedreniranih i konsolidiranih uzoraka koh. tla u triaksialnom aparatu (CU)

Određivanje sadržaja karbonata - Volumetrijska metoda

Stijene:

Priprema uzoraka

Laboratorijsko određivanje ultrazvučnih elastičnih parametara stijene

Point load indeks čvrstoće stijena-PLT test

Ispitivanje vlačne čvrstoće cijepanjem (Brazilski test)

Hoek-Brown analiza čvrstoće stijene

Tlačna čvrstoća stijena

Modul elastičnosti stijena

Troosna tlačna čvrstoća stijene

 

 

TERENSKA ISPITIVANJA I MJERENJA:

Ispitivanje mostova probnim opterećenjem

 

Deformabilnost i tlačna čvrstoća ziđa

Posmična čvrstoća morta

Modul stišljivosti tla metodom kružne ploče (statički test)

 

 

 

Dinamički deformacijski modul (dinamička kružna ploča)

Ispitivanje  nosivosti svih vrsta geotehničkih sidara

 

 

 

Horizontalni pomaci tla vertikalnim inklinometrom

Mjerenje deformacija tla deformetrom (ekstenzometrom)

Slijeganje tla horizontalnim inklinometrom

Monitoring sile u sidrima pomoću tlačnih ćelija

Monitoring nagiba konstrukcija klinometrima

Monitoring pukotina analognim i digitalnim instrumentima

Posmična čvrstoća tla metodom terenske krilne sonde

In-situ kalifornijski indeks nosivosti tla (CBR)

Mjerenje tlaka u tlu ispod konstrukciije totalnim ćelijama

Mjerenje razine podzemne vode i tlaka piezometrima

 

Ispitivanje AB pilota:

Statički test nosivosti-vertikalna sila (SLT)

 

Statički test nosivosti-horizontalna sila

Dinamički test nosivosti  (DLT)

 

Test integriteta-low integrity test  (PIT)

Test integriteta-cross-hole test  (CSL)

(*akreditirana metoda)

HRN EN 206-1

 

 

HRN EN 12350-1*

HRN EN 12350-2*

HRN EN 12350-3

HRN EN 12350-4

HRN EN 12350-5*

HRN EN 12350-6

HRN EN 12350-7

 

 

HRN EN 12390-1*

HRN EN 12390-2*

HRN EN 12390-3*

HRN EN 12390-5

HRN EN 12390-6

HRN EN 12390-7

HRN EN 13412

HRN EN 12390-8*

 

HRN EN 12620

HRN EN 932-3

HRN EN 932-5

HRN EN 933-1

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

HRN EN 933-8

HRN EN 1097-3

HRN EN 1097-6

HRN EN 1367-1

 

 

HRN EN 197-1

HRN EN 196-1

HRN EN 196-2

HRN EN 196-2

HRN EN 196-2

HRN EN 196-21

HRN EN 196-3

HRN EN 196-3

HRN EN 196-5

HRN EN 196-7

HRN EN 196-8

HRN EN 196-9

 

 

HRN EN 1881

HRN EN 13412

 

 

HRN EN 445*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRN EN 12504-1*

ASTM C 215

HRN EN 12504-2 

HRN EN 772-1

HRN EN 12504-4

ASTM C 597

HRN EN 13791

 

 

HRN EN 1997-2

 

 

ASTM D 422*

 

ASTM D 698*

ASTM D 1557*

ASTM D 854*

ASTM D 1883*

ASTM D 2166*

ASTM D 2216*

ASTM D 7263*

HRN EN 17892-11*

ASTM D 2435*

ASTM D 3080*

ASTM D 4318*

ASTM D 4546*

ASTM D 4647*

ASTM D 2974*

ASTM D 2850*

ASTM D 4767

HRN EN ISO 10693:2014

 

 

ASTM D 4543*

ASTM D 2845

ASTM D 5731*

ASTM D3967, ISRM

 

ASTM D 7012*

ASTM D 7012-D*

ASTM D 7012*

 

 

HRN EN 1997-3

HRN.U.M1.046

 

ASTM C 1197

ASTM C 1531

DIN 18134*

ASTM D 1195, D1196

BS1377-9

HRN U.B1.016 

TP-BF-StB-8-4*

HRN EN 1537*

HRN EN 22477-5*

ASTM D 4435

ISRM (1974 g.)

HRN EN ISO 18674-3

HRN EN ISO 18674-2

 

 

 

 

ASTM D 2573

ASTM D 4429

HRN EN ISO 18674-5

HRN EN ISO 18674-4

 

 

ASTM D 1143

HRN EN 22477-1

ASTM D3966

ASTM D 4945*

HRN EN 22477-4

ASTM D 5882*

ASTM D 6760

bottom of page